MENU
Chapter

privacy.verklaring.chapter

Waar elke smaak
zijn thuis vindt.

chapter.brasserie.hotel

Privacy Verklaring.

Chapter Brasserie | Hotel, gevestigd aan Langestraat 137, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Linda Geers is de Functionaris Gegevensbescherming van Chapter Brasserie | Hotel. Zij is te bereiken via info@brasseriechapter.nl

Contactgegevens
Chapter Brasserie | Hotel
Langestraat 137
+31(0)174 820 410
www.brasseriechapter.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chapter Brasserie | Hotel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brasseriechapter.nl, dan verwijderen wij deze
informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chapter Brasserie | Hotel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Chapter Brasserie | Hotel neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chapter ) tussen zit. Chapter gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Lodegate hotelreserveringsplanner. Dit systeem registreert de hotelreserveringen waarmee mensen geplaatst worden in een kamer. Daarbij zal het systeem tot 1 jaar na overnachten geraadpleegd kunnen worden met persoonsgegevens van mensen die verbleven zijn in het hotel.

Booq tafelreservering. Dit systeem beheert alle tafelreserveringen die gemaakt zijn via website of telefoon. Dit systeem bepaald welke reservering op welke tafel geplaatst zal worden. En daarbij heeft het ook een registratie tot 2 maanden na verblijf waarbij de gegevens geraadpleegd kunnen worden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chapter Brasserie | Hotel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Alle gegevens vanuit hotel reserveringen of tafelreservering worden maximaal 1 jaar bewaard. We zullen deze gegevens niet gebruiken voor automatische reclame of andere uitingen waar mensen niet om gevraagd hebben. Indien iemand zijn gegevens verwijdert wil zien kan hij/zij zich richten tot Linda Geers, info@brasseriechapter.nl


Delen van persoonsgegevens met derden
Chapter Brasserie | Hotel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chapter Brasserie | Hotel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@brasseriechapter.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Chapter Brasserie | Hotel zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Chapter Brasserie | Hotel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chapter Brasserie | Hotel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brasseriechapter.nl.